روتینگ و سوییچینگ

routin and switching3

 

خدمات طراحي و مشاوره

- طراحي زير ساخت سوئيچنگ و لايه شبکه هاي LAN و  Campus LAN

- طراحي زير ساخت روتينگ در شبکه هاي Campus LAN و Enterprise

- طراحي بستر شبکه اي ديتا سنتر مبتني بر ديتا سنتر نسخه 3 سيسکو

- طراحي بستر شبکه ديتا سنتر در قالب تکنولوژي  Unified Computing system

- طراحي ساختار هاي Resiliency شامل High Availability و Redundancy در شبکه هاي LAN و Data Center

- راه اندازي ساختار شبکه اي مبتني بر  Network Virtualization

- طراحي ساختار هاي WAN با حداکثر کارايي و دسترسي

- طراحي ساختار هاي کنترل و بهينه سازي  Quality of Service

- طراحي ساختار IP Planning شبکه هاي LAN و WAN

- بررسي و ارائه راه کار هاي افزايش کارايي شبکه ها

- طراحي و ارائه راه کارهاي ارتقاء و  Migration

- بررسي و ارائه LOM و Proposal بر اساس نياز کارفرما

- مشاوره و نظارت بر روند اجراي پروژه

- طراحي ساختار Active شبکه هاي ديتاسنتر

- مستند سازي

 

خدمات اجرا و پياده سازي

- شبکه هاي  LAN، Campus LAN، ديتا سنتر و  WAN

- نصب ، راه اندازي و تنظيمات تجهيزات سوئيچينگ سيسکو و ماژول هاي آن ها

- نصب ، راه اندازي تنظيم روتر هاي سيسکو و قابليت هاي پيچيده آنها

- نصب و راه اندازی انواع  ISP، WISP، ADSL، ISDP

- پياده سازي ساختار هاي روتينگ پيجيده درسطح LAN و WAN

- نصب و راه اندازي نرم افزاري راهبري ، نظارت و مديريت شبکه شامل Cisco LMS و  Solarwinds

- تنظيم و راه اندازي خطوط ارتباطي مخابراتي و غير مخابراتي در ارتباطات  WAN

- نصب و راه اندازي  NOC

- نصب و راه اندازي نرم افزار هاي مديريت متمرکز کاربران شامل Cisco ACS و  Cisco ACS Express

- تنظيمات BGP در شبکه هاي WAN و اينترنتي

- تنظيم راهکارهاي سنجش کارايي Application مبتني بر TCP

خدمات بهينه سازي

- شبکه هاي  Campus LAN

- بررسي ساختار فعلي شبکه Campus LAN و ارائه طرح توسعه

- بررسي و ارائه ليست تجهيزات

- شبکه هاي  WAN

- بررسي و ارزيابي ساختار فعلي شبکه هاي  WAN

- آناليز ترافيک و سطح کيفي سرويس و ترافيک

- تعريف Baseline ترافيک شبکه

- شناسايي رفتار نامتعارف ترافيک در شبکه  WAN

- ايجاد ساختار هاي مديريت پهناي باند و بهينه سازي مصرف ترافيک

- ايجاد ساختارهاي بهينه سازي و Optimization ترافيک